OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. หรือ OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีบุคลากรโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ เป็นตัวแทนรับรางวัล)
2. นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
3. นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
5. นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
6. นายชาตรี โถแก้ว เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
7. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8. นายอัศวิน ธะนะปัด เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ