ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงานและได้รับทุนพัฒนาผลงานโครงงาน ละ 3,000 บาท จำนวน 4 โครงงาน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงานโครงงานละ 3,000 บาท จำนวน 4 โครงงานดังนี้

1. การพัฒนาสมบัติของกลูโคแมนแนนจากหัวบุกคางคกด้วยการกาจัดหมู่แอซิติลเพื่อใช้เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำลดการตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำ ผู้พัฒนาโครงงานประกอบด้วย
– นายภูดิส หนูเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2
– นายวิชญ์ภาส โกแสนตอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2
– นายอภิรักษ์ บัวหลวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และนางสาวนาถยา อุตมา เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

2. การศึกษาผลของวัสดุครอบต่อการกระตุ้นการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดิน(Tetragonilla collina) เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ผู้พัฒนาโครงงานประกอบด้วย
– นายวิษณุชัย หัตถกอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3
– เด็กชายธนกร สาคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3
โดยมี นายสุธิพงษ์ ใจแก้วและ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

3. ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อชีววิทยาของหนอนไหมและคุณภาพของผลผลิตแผ่นใยไหม ผู้พัฒนาโครงงานประกอบด้วย
– นายพณทรรศน์ ชัยประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
– นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
– นายสริวิชญ์ เหลาลาภะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
โดยมี นายสุธิพงษ์ ใจแก้วและ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

4. การเพาะเลี้ยงยีสต์แดงบนเมล็ดวัชพืชหญ้าข้าวนกเพื่อผลิตสารแคโรทีนอยด์ต้นทุนต่ำ ผู้พัฒนาโครงงานประกอบด้วย
– นางสาวณภัทร ก๋าละปุ๊ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
– นางสาวปัณฑรีย์ ริ้วทองชุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
– นายเหว่ย เจีย ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

ที่มา https://bit.ly/2YsQj5F