ผู้บริหารโรงเรียน

นายมานัส พรมรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง

รองผู้อำนวยการรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิริชัย มีโสภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน

Message us