การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( MEP ) ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( MEP ) ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จากการแข่งขัน 12 รายการ ได้แก่
1. Singing Contest
2. Crossword
3. Story Telling
4.Speech Contest
5. Science Project
6. Skit Competition
7. Multi Skills Competition
8. Computer Project
9. Spelling Bee
10. Sudoku
11. Mathematics Project
12. A-Math 

Message us