โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานตามโครงการ Prime Minister´s Science Award 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานตามโครงการ Prime Minister´s Science Award 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการนำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งโครงงานเรื่อง ผลของวัสดุครอบต่อการกระตุ้นการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดิน (Tetragonilla collina) เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล Special Award จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ทุนสนับสนุนการทำโครงงาน 30,000 บาท

ผู้พัฒนาโครงงาน

1. นายวิษณุชัย หัตถกอง

2. นายธนกร สาคุณ

3. นายณัฐชพน วงศาโรจน์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว และนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร