โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยาฐานะ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนางยามาพร สายสุดใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวอังคณา ละออ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ