โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางมัญชุภา นาทิเลศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ภาษาอังกฤษ
2. นางสาวกุลลดา พัวพันพัฒนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ