โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลConsolation award

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายคริษ คีรีแก้ว นายธีรทีปต์ บุญเลิศ และนางสาวกรกนก พรมรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัลConsolation award ในงาน The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ในรูปแบบออนไลน์จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อพวช. มีตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมประกวด โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคือ ครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร