แผนผังอาคาร ตารางเวลาและสถานที่ สำหรับดำเนินการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนผังอาคาร ตารางเวลาและสถานที่ สำหรับดำเนินการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด