เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ได้ให้เกียรติเดินทางส่งนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEPและคณะครูที่สอนในรูปแบบ EIS

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ได้ให้เกียรติเดินทางส่งนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEPและคณะครูที่สอนในรูปแบบ EIS

ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ Cross Cultural Exchange & Educational Expedition ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม พ.ศ 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

โดยมีวัตถุประสงค์​ ดังนี้

1.ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-มาเลยเซีย

3. เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ที่มีความแตกต่าง หลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม

Message us