เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “เปิดเฮือนผญ๋า ภาษาและวัฒนธรรม” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “เปิดเฮือนผญ๋า ภาษาและวัฒนธรรม” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ โดยมีนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร.ภคภต เทียมทัน อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.สิทธิชัย พันชน อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา และ อ.ดร.มัฆวาน ภูมิเจริญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ให้รู้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย สามารถสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและล้านนาได้