วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม “Japanese One Day Camp ”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม “Japanese One Day Camp ” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ ได้แก่ เรียนรู้เครื่องแต่งกายของชาวญี่ปุ่น ได้แก่ ชุดยูกะตะ ชุดฮากามะ เสื้อฮัปปิ รวมถึงการแต่การแบบคลอสเพลย์ กิจกรรมชื่อของฉัน รู้จักของเล่นญี่ปุ่น และทำขนมโดรายากิ