วันที่ 18 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มเติมผลสัมฤทธิ์พิชิตการทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 – 3.12 ประจำปี การศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มเติมผลสัมฤทธิ์พิชิตการทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 – 3.12 ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่เรียนรายวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนดและพัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีผลการทดสอบสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด