ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนต้นทาง จัดค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่ห้อง IDL โดย

มีโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม