ผลงานโปสเตอร์เผยแพร่สื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ผลงานโปสเตอร์เผยแพร่สื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชน#วิชุลดามาตันบุญ#โครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชน#ศูนย์วิจัยปัญหาสังคม#สถาบันวิจัยสังคมมช#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2561