ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกแข่งขันที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และ ๕ เหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกแข่งขันที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และ ๕ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันในรายการต่อไปนี้

– กีฬาบาสเกตบอลได้รับรางวัล ๑ เหรียญทองประเภททีมชาย ได้แก่ นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพชร นักเรียนชั้น ม.๕.๘

และ ๑ เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง ได้แก่

๑. นางสาวอชิรญา หาญคำภา นักเรียนชั้น ม.๖.๘

๒. นางสาวฝนทอง อินทรมตาร นักเรียนชั้น ม.๖.๘

๓. นางสาวจิรนันท์ สิทธิขันแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕.๑๒

๔. นางสาวพลอย พื่อเมี่ย นักเรียนชั้น ม.๕.๕

๕. นางสาวสุภาพรรณ พูเมีย นักเรียนชั้น ม.๕.๙

๖. นางสาวพิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.๔.๑๐

๗. เด็กหญิงวิริยา คุปติญาดา นักเรียนชั้น ม.๓.๔

คุณครูผู้ฝึกสอน ครูเลวัลย์ สันดุษิต

– กีฬาคาราเต้-โต้ ได้ ๒ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้เดี่ยว กับท่ารำทีม และ ๑ เหรียญทองแดง ประเภท ต่อสู้ทีม ได้แก่ เด็กหญิงฐิตารีย์ วงศ์ษา นักเรียนชั้น ม.๓.๖

– กีฬาว่าน้ำ ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวมานิตา ทายะนา นักเรียนชั้น ม.๔.๒

– กรีฑา ได้รับรางวัล ๑ เหรีญทองแดง ได้แก่ นางสาวนาราภัทร จินดาทจักร นักเรียนชั้น ม.๔.๕

– เทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง ประเภททีม ได้แก่ เด็กหญิงศุภาพร จันสุภาเสน นักเรียนชั้น ม.๒.๕

Link : Facebook