ประกาศ : เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 โดยศึกษารายละเอียดจากประกาศต่อไปนี้