ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 🎙ม.1 –> https://bit.ly/34pFnIM
🎙ม.4 –> https://bit.ly/3Ks8eLV

ขั้นตอนต่อไป

1. ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวและมอบตัว ทางเว็บไซต์ http://admission.damrong.ac.th/

2. พิมพ์ใบมอบตัว และจัดเตรียมเอกสารประกอบ3. รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด 🌸ม.1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 🌼ม.4 วันที่ 11 มีนาคม 2565รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ –> https://bit.ly/3641Ifl