จัดกิจกรรม open mind open math

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม open mind open math สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 – ม.3 ตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความตระหนักและเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ สร้างบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดจนเสริมมสร้างเจตคติที่ดีต่อกรเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​และวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และจัดกิจกรรม​ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 (1.1 – 1.3) จำนวน 107 คน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.2 (2.1 – 2.3) จำนวน 98 คน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3 (3.1 – 3.3) จำนวน 100 คน