งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด ปีที่ 17 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด ปีที่ 17 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี ผศ.ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ฟังเทศนาธรรม นั่งสมาธิ เป็นประจำทุกวันอังคาร

Message us