ขอแสดงความยินดีนายธนวิชญ์ น้ำใจดี และนายพณทรรศน์ ชัยประการ ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2023

ขอแสดงความยินดีนายธนวิชญ์ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.6.2 และนายพณทรรศน์ ชัยประการ นักเรียนชั้น ม.6.1 ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2023 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญของโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนด้านการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นลำดับต่อไป ผลงานการวิจัย คือ การตรวจสอบการเกิดโรคเพบรินในหนอนไหมระยะแรกเกิดโดยใช้พฤติกรรมการเข้าหาแสง ครูที่ปรึกษา ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว