ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร สาคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระยะยาว จนถึงระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร สาคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระยะยาว จนถึงระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 จากโครงการ JSTP (ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) https://www.nstda.or.th/…/uploads/2022/06/JSTP-24.pdf