ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติจำนวน 10 รายการโดยมีรายละเอียดดังนี้รางวัลชนะเลิศ เหรีญทอง

  • 1. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
  • 2. นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 3. นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 4. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 5. นายอัศวิน ธะนะปัด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 6. นางสุพัตรา ถมยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

  • 1. นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
  • 2. นางเครือวรรณ ตุ้ยต๋า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

  • 1. นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน