ขอแสดงความยินดีกับยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเงินรางวัล 400 RM จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Young Innovator Challenge (YIC)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับยินดีกับ
1. นายสันติภาพ พรอิทธิกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
2. นายธนาธิป เดือนขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
3. นางสาวอาริยา ทิพพิลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
4. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเงินรางวัล 400 RM จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Young Innovator Challenge (YIC) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่อง Sustainable innovation for coffee borer beetle control: A cost reduction, safety and high efficiency approach for Hypothenemus hampei protection by using spraying control system for volatile oil extract from young Citrus fruit waste. ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน