ขอแสดงความยินดีกับนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับภูมิภาค