ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภารดี สลีสองสม ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภารดี สลีสองสม ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2563