กิจกรรม Japanese One Day Camp 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม Japanese One Day Camp 2023 ให้กับนักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในฐานต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรมการห่อผ้าฟุโรชิกิ การชงชา ทำอาหารญี่ปุ่น (ทาโกยากิ) ทำเครื่องราง และการเคารพศาลเจ้า