กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบออนไลน์ ระดับจังหวัดและระดับภาค

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบออนไลน์ ระดับจังหวัดและระดับภาค จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศสและการแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ

โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนและได้รับรางวัลจากการประกวดระดับชาติทั้ง 2 รายการดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส ระดับภาค และเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ ได้แก่

– นางสาวปุญญิสา ไชยสาร

– นางสาวเพ็ชรลดา ยองเพชร

– รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศส ระดับภาค และเหรียญเงินการแข่งขันเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศส ระดับชาติ ได้แก่

– นางสาวคูณณัญา หิรัญญวิภาดา

– นายชานนท์ สุมัชยา

นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Scrabble ภาษาฝรั่งเศส จัดโดยหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

นักเรียนได้รับรางวัลที่ 4 จากจำนวน 24 ทีมทั่วภาคเหนือที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัลและคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสจากสมาคมภาษาฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย ได้แก่

1. นายจิณณะ ชนะจิตร นักเรียนชั้น ม.5.9

2. นายชานนท์ สุมัชญา นักเรียนชั้น ม.5.9

นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่

1. น.ส.ชุตินันท์ สิงห์สุข นักเรียนชั้น ม.6.9

2. น.ส.ณัฐธิดา บัวแก้ว นักเรียนชั้น ม.6.9

3. น.ส รัชตา เจริญใจอุดม นักเรียนชั้น ม.6.9

4. น.ส. สิริเนตร จองคำ นักเรียนชั้น ม.6.9

Message us