กิจกรรมเชิดชูเกียรติ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนกับมหาวิทยาลัยซีเป่ยและได้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนกับมหาวิทยาลัยซีเป่ยและได้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ซึ่งมี 6 ระดับ มีนักเรียนของเราที่สอบผ่าน ดังนี้

HSK ระดับ 3

1.นางสาวปิยฉัตร วงศ์บุญชัยเลิศ ชั้น ม.6.12

2.นางสาวนฤภร บุญของ ชั้น ม.6.12

HSK ระดับ 4

1.นางสาววรรรรรร จุมปูธง ชั้น ม.6.10

2.นางสาวพิชชาพร พรหมบุตร ชั้น ม.6.10

HSK ระดับ 5

1. นางสาวเพชรไพลิน ใจโผก ชั้น ม.6.10

และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางกลุ่มวิชาภาษาจีนได้นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายสะพานสู่ภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน ประเทศจีน ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 -28 ตุลาคม 2565 และทางมหาวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจำนวน 22 คน ดังนี้

1. นางสาวกันตา เซสอ ม.4.10

2. นางสาวขวัญชนก จิญจายะกูร ม.4.10

3. นางสาวสุชาทิพย์ สุขรัตน์ ม.4.10

4. นางสาวอัญชิสา จาจุมปา ม.4.10

5. นางสาวสุพิชญา นรัตน์ ม.4.10

6. นางสาวอริสา ไชยยศ ม.4.10

7. นางสาววราพร สมบัติใหม่ ม.4.10

8. นางสาวณัฐกมล สลีสองสม ม.4.12

9. นางสาวประภาศิริ ทำของดี ม.4.12

10. นางสาวอินทิรา ถ้ำสุทะ ม.4.12

11. นางสาวภัทราพร สันทราย ม.4.12

12. นางสาวณัฏฐธิดา กันหา ม.4.12

13. นางสาวธัญญา ศิริปัญญา ม.4.12

14. นางสาววริยุพา วังคีรี ม.5.10

15. นางสาวชลธร เรืองวิลัย ม.5.10

16. นางสาวศรุดา ริยาพันธ์ ม.5.10

17. นางสาววนิดา เขื่อนคำ ม.5.10

18. นางสาวปิยาพร ปัญญาวิชา ม.5.10

19. นางสาวพิชญ์สินี ตาสาย ม.5.10

20. นางสาวธีราภรณ์ ไชยรัตน์ ม.5.12

21. นางสาวอภิสราภ์ เกิดกาญจน์ ม.5.12

22. นางสาวสิริตุลา ฤทธิ์วงษากุล ม.5.12

รูปทั้งหมด : Facebook

Message us