กิจกรรมเชิดชูเกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน รูปแบบออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยซีเป่ยเจิ้งฝ่า 西北政 法大学 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจบหลักสูตรจำนวน 17 คน ดังนี้

1. นางสาวลภัสรดา โอฬารสมบัติ ชั้น ม.5.10
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจปา ชั้น ม.5.10
3. นางสาวเมธาพร คันธะ ชั้น ม.5.10
4. นางสาวขวัญชนก จิญจายะกูร ชั้น ม.5.10
5. นางสาวกันตา เซสอ ชั้น ม.5.10
6. นางสาวธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.5.10
7. นายธนวัฒน์ เชื้อเจ็ดตน ชั้น ม.5.10
8. นางสาวกนกวรรณ พลอยประดับ ชั้น ม.6.10
9. นางสาวพัชรพร พรสมานพันธ์ ชั้น ม.6.10
10. นางสาวปณัฏฎา แสนมา ม.6.12
11. นางสาวกนกภรณ์ รุ่งโรจน์ชนะกุล ชั้น ม.6.12
12. นางสาวชุติมา คงเจริญ ชั้น ม.6.12
13. นางสาวธีราภรณ์ ไชยรัตน์ ชั้น ม.6.12
14. นางสาวริญชิดา แซ่โค้ว ชั้น ม.6.12
15. นางสาวอภิสราภ์ เกิดกาญจน์ ชั้น ม.6.12
16. นางสาวภัทรพร วงค์ต่อม ชั้น ม.6.12
17. นางสาวพิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี ชั้น ม.6.12