กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เลือกเรียนในแผนการเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง