กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) Onsite (50%) + (On Hand + Online + On Demand + On Air) (50%) โดยรูปแบบชั้นเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยรายชื่อนักเรียนมีด้งนี้ https://bit.ly/2ZBQlJ1 และตารางเรียนของนักเรียนมีดังนี้ https://bit.ly/3bmJ3uN