กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

>>>> ตารางสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 <<<<