การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding Course เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding Course ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4, 5.4 และ 6.4 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียยดำรงราษฏร์สงเคราะห์