กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังสั้นในเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiangrai Art Festival 2022” ในหัวข้อ “เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai The City of Art”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังสั้นในเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiangrai Art Festival 2022” ในหัวข้อ “เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai The City of Art” จัดโดยสมาคมขัวศิลปะ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ Poppular Vote ได้แก่

1.นางสาวชุติกาญจน์ ระแวงวรรณ์ ม. 6.12 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท

2. นางสาวฑิฆัมพร แสงคำ ม. 6.9 ได้รับรางวัล พิเศษ Poppular Vote พร้อมเงินรางวัล 2500 บาท

และวันที่ 13 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะการวาดภาพตามหลักทัศนียวิทยาสำหรับครูและนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.เชียงราย จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ

ได้แก่ นางสาวปาลิตา ท่อนคำ นร. ม. 6.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับใบประกาศ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี