กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ โดย ดร.อลันด์ คงไทย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย