กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 🇨🇳 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านภาษาจีนหลายรายการ และได้รับรางวัลดังนี้

1. การประกวดสุนทรพจน์จีนสำหรับเยาวชนระดับโลก ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมนานาชาติ (ประเทศไทย)
นางสาวธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.5.10 ได้รับรางวัลชมเชย

2. การประกวดคลิปวิดีโอสั้นระดับโลก “สถาบันขงจื้อที่สุด ครั้งที่ 3 ” 第三届 “最·孔院”ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.5.10
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจปา ชั้น ม.5.10
นางสาวเมธาพร คันธะ ชั้น ม.5.10
นางสาวลภัสรดา โอฬารสมบัติ ชั้น ม.5.10
นางสาวพิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์ ชั้น ม.5.10
รางวัลพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร และได้ส่งผลงาน 中国文化的影响 (อิทธิพลของวัฒนธรรมจีน)
เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ
นางสาวนันท์นภัส ดอกบัว ชั้น ม.4.10
นางสาวกมลชนก วิโรจน์ธนทรัพย์ ชั้น ม.4.10
นางสาวนรมน สุวรรณทา ชั้น ม.4.10
นางสาวนริศรา ชรัญกุล ชั้น ม.4.10
นางสาวอรพรรณ อามอ ชั้น ม.4.10
นางสาวจารุพักตร์ จึงมีชัย ชั้น ม.4.10
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม ในชื่อผลงาน 蓝色之游 ท่องเที่ยววัดร่องเสือเต้น

3. การประกวดการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมปลาย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS การประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก Oriental Knowledge and Language School (OKLS) มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,811 คน
นายคุณวุฒิ งานยางหวาย นักเรียนชั้น ม.6.10 ได้รับรางวัลชมเชย