กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้น ม.1.1 ถึง 1.3 จำนวน 100 คน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 25 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้ แบ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมฐานที่ส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน ดังนี้ฐานที่ 1 sudokuฐานที่ 2 แทนแกรมคณิตศาสตร์ฐานที่ 3 วิศวกรน้อยฐานที่ 4 จราจรอัจฉริยะฐานที่ 5 บิงโกเศษส่วนฐานที่ 6 รูบิค