กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มห้องเรียนพืเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มห้องเรียนพืเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์