ผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายทินกร พุทธรักษาจริยา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ

นายสิริชัย มีโสภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล

รองผู้อำนวยการรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน