การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย  :ครูชัญญา   คูพิพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

<< คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของงานวิจัย >>