ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชุดที่ ๖ การอ่านคิดวิเคราะห์จากบทร้อยกรอง
เผยแพร่โดย นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

<<<คลิืกที่ภาพเพื่อเข้าชมผลงานฉบับเต็ม>>>