คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556