ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน วันทนา ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ให้กับผู้บริหารและคณะครู จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และ สสส.ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหา อบายมุขในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี ๒๕๕๖ —> งานประชาสัมพันธ์(ข่าว)