โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัล

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัล ดังนี้

1. การแข่งขันการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โครงงานด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียว ของกลุ่ม ปตท.ภายใต้กิจกรรมค่าย GPSC Young Social Innovator 2021 ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม ZOOM นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 10,000 บาท จากผลงานเรื่อง DS vegan floss ผลิตภัณฑ์ไหมขัดฟันจากเส้นใยสับปะรด โดยมีผู้พัฒนาผลงาน ได้แก่

1. นายจารุกิตติ์ กอบแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

2. นางสาวรติพร บุญล้วนวรุนพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

3. นายยศกร จ่ากุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อชีววิทยาของหนอนไหมและคุณภาพของผลผลิตแผ่นใยไหม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 3,000 บาท โดยมีเจ้าของผลงานคือ

1. นายพณทรรศน์ ชัยประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

2. นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

3. นายสิรวิชญ์ เหลาลาภะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

2. ผลงานเรื่อง การเพาะเลี้ยงยีสต์แดงบนเมล็ดวัชพืชหญ้าข้าวนกเพื่อผลิตสารแคโรทีนอยด์ต้นทุนต่ำ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 3,000 บาท โดยมีเจ้าของผลงานคือ

1. นางสาวณภัทร ก๋าละปุ๊ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

2. นางสาวปัณฑรีย์ ริ้วทองชุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

3. นายเหว่ย เจีย ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

3. การพัฒนาสมบัติของกลูโคแมนแนนจากหัวบุกคางคกด้วยการกำจัดหมู่แอซิติลเพื่อใช้เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำลดการตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 12,000 บาท โดยมีเจ้าของผลงานคือ

1. นายภูดิศ หนูเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

2. นายอพิรักษ์ บัวหลวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.6

3. นาย วิชญ์ภาส โกเสนตอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

4. ผลของวัสดุครอบต่อการกระตุ้นการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดิน (Tetragonilla collina) เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 12,000 บาท ได้รับรางวัลพิเศษนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาซีวิตอย่างยั่งยืน และรางวัลชมเชยสาขาชีววิทยา ระดับประเทศ โดยมีเจ้าของผลงานคือ

1. นายวิษณุชัย หัตถกอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. นายธนกร สาคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3