แนวปฏิบัติของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงและติดเชื้อ COVID-19