วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โดยมีครูบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ( ผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ )เป็นตัวแทนรับรางวัล

2. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ

3. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้แก่ นางสุพัตรา ถมยา

4. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่

นายธนกฤต จักรสุวรรณ์

5. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นายอัศวิน ธะนะปัด

6. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้แก่ นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

7. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางนิตยา ยารวง

8. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการได้แก่ นายชีวัน สันธิ

9. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการได้แก่ นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า

10. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ นางพัชรา สิทธิอาษา