วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดงานทำบุญอาคาร 1 บำรุงกุมารี พร้อมกับจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดงานทำบุญอาคาร 1 บำรุงกุมารี พร้อมกับจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้เกษียณทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย1. นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน2. นายจำเนิน แสนงาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. นายสารัชต์ สิงหโฆษิต ครูแนะแนว4. นางวารุณี เลิศพลานันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย5. นางสุวิชชา จินาอิ ครูแนะแนว6. นายลิขิต ภิระบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย