วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกวดโครงงานระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพงศ์ยอดเพชร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์