วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหารือและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์